Entertainment

Michael Cardwell, Anna Thompson’s Husband: 5 Fast Facts You Need to Know

Truck mechanic Michael Cardwell is the happy husband married to Anna Thompson, aka “Chickadee” from Here Comes Honey Boo Boo. Check out all the facts on Michael, his relationship with Anna, and the details of their nuptials.


1. Cardwell Proposed on Last Season’s Finale of Here Comes Honey Boo Boo

Michael Cardwell and Anna Shannon Thompson had planned on moving in together, but Michael had planned on even more than that for his girlfriend. On the Here Comes Honey Boo Boo finale from last season, Michael popped the question to Anna and she accepted. Daily Mail writes:

The ‘redneck proposal’ was for the young reality star’s big sister Anna Shannon and featured the ‘pop the question pizza’ and a troupe of dancing hillbillies. The romantic moment came after Michael, Anna’s boyfriend of one year, secretly asked her parents for her hand in marriage.

The proposal went down on New Year’s Eve.


2. Anna’s Daughter Is From a Previous Relationship

One of the reasons Anna loves Michael so much is the relationship he has with her daughter Kaitlyn, though he’s not the biological father. Michael even calls Kaitlyn “Daddy’s girl.”


3. The Two Tied the Knot in May 2014

This past spring, Anna and Michael became man and wife in a simple outdoor ceremony. Anna’s daughter Kaitlyn was a big part of the occasion.


4. Anna Feels So Lucky to Have Michael

When Anna and Michael got married this past May, Anna told People:

I’m so excited to be marrying Michael. My daughter Kaitlyn and I are very lucky to have him, and we can’t wait to grow our family. I can’t wait to be his wife.


5. On the First Episode of the New Season, Mama June Copes With Anna’s Moving In With Michael

On the 2014 season premiere of Here Comes Honey Boo Boo, Mama June has to deal with Anna and Kaitlyn moving out to be with Michael. Before Michael’s proposal Mama June wasn’t thrilled at the idea of Anna moving out, but she’s realized she needs to accept it. She’s also given the couple her blessing.


Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

12 comments

 1. they’re a couple of good looking people. what pretty kids they’ll have. more importantly, he seems like a genuinely good guy. she IS lucky to have him. it’s a little sad that no one paid more attention to anna’s education — she doesn’t have much going on intellectually. oh well. they are cute together and fun to watch and i’m really rooting for them !!! i hope they have a lifetime of happiness.

 2. gsgghxvjdbkvfdzjvbzvdzjhbvjdzhbvjdzvbzcbxzhvxvbxvbzvhjdbvjxbvxvhbzvhbzvdhzvbdzjhvbdzbvfzgvdxbvhzbvhfvjhzvkbjviuhdskdsgghvslfsjvbdvgljbudgvudljgrtesguhkfsjgratkuuzgvjdzbvjzvgvjhbbfxugfdxjgxcvdzvhzjvhuzgjxvxvkxvhxuvhvkdzgldxjkhbxvjbxzvufgzsgkjbvxhvdzhvxugxjvbxhvdhxjvudxvkjdxbvfdxvjhfdxvfdxjhgzdgxvfxjvdzjdxhxdkjfhdxghfdkjbfdxhfxjfxjbjhvjfxdbfdjxbfdjhfjvbc,vbcbvncbfxbflbvjbfjhbvfjxhbjhjfxdxbjfhbdxgfhkjfkxbnjxbncjbfjhjbhcbkjxbnfxbfkxbnfxjjjjjjjbjcfbjfbjjjjjjcbhfcbkjcvnjcbnjbjxbjfxjvjvhjvchjbfdxjbfdbfdxvhjxfxvjxhhhfhxjvcvjhcbvcjbvcjbvcj bvj,vncjbcn,jhbfbjbbj hvbjhcxfdxjbfdxhjvbjjfdxbjvxbvjdbvhjxbvdkgvjdxvbfhbjxhvbfdxhvfdjshguydskdyfszbjhsbafgshbdhzjbfdzgfdjbfhdbgvjdxvjvfdzhfdzuvdjzvbdvbfhhxbvfhxbgbxfhvbhvjzvdhvjbhzjvbdzhjvkjvbjzhvbfdvfbfhdzkvzfhjbkvdxhvfbdxvhfdbxvjfdxjbfdxhvfdxjvhbfhfdbjxvjxbvfdxkvbdzhvdkzvhzkbvxbvhfbfzbvfzvbfzdhvbfzdhjvdbzvhdzvhjbfzhvjdgszhjbdjdsghkjgnvknxdvfdzjvbdxjvdfxjvbfhdzbvhfdkzgbjkzgbxkvdkxjhfvdzbjdxhujhdfxgjfdxgjfhxgkjfhdxuighjsnljbsnbjbnjknbfslnbfjsvnfvhsvjshvbfnjhjsvfdsvfjdsvfjdsbvfjskvnjfsngsghvjbvjsnfhdvhjbsvfdsvfdkhsvjskhvavlfsjdbnjsbkfdjvsjvnxvdjzcvnjsnbbfhgjnfuhjyjfhbkvnvfdnsbfdjvdnsbnvfdsjvfbdsvjhfndxxkbgfxbnfsjbnsvkbsvnsjvnuhgjlcbgnfbnfkhbfsvfxbvbxvxvcxnvbfhfsbvfsvkfdsvnsjgnrsgusghsuryugjnvfjbfvbxvcxvbvcxvcxvcbvvczvbfvhfabshgrkbjsbjvcjbcbnjbsvfdzvfvzvbdzvdzvxvnbzv cnb czvcxzv cxvbcnvn vsvsngsjhntrsgdgfdyrsgkbvcbxvcxvcxvncxb cxb cb mcx cxb vncxb vbcxm vbxmvm vcnx vnx n xvxvsvbjffvxvfbbbbbbbbbbbbfvhbbvnchvssgrbsbshjbvfhjfkxvbfxbgxjnvfxbvjbcjvnfxbfxjfxfvfxjbbbjfcbjfbfxvkxvvcbbfxjbvfbvfjjbdbnfjgfdnjbgnfdhbvgfdhvfhvbfbvfvfxvfxbvfvfhsbfhsfksnfrshguhgthrytiruthgdfjkvfjdbjfbvjfsdbvhkjkvbfdjbvfskvhjsbvhfdbsvhjdfskbvhfdsbvfsbvfhdvbhsvbfdsjhkbdshvjfbsfksvhjfbsvhfsbvhjdskvbhdsbvfjsbjksbfdvfhsbvfsjbvfhsvhfsvfshskbfjsgnhicvfdbfnbnfsbkfhsbfjbvfhsbkfhdsvbfhdbfdhbvfjskvsbvfskbbsvfdbvfsbfjdbnbvjhxvnjfdbfdbjcnjjkxvxvnfdsbfkjsbjsvfsbvjfsvsbvhbvfjbvfjbfdjfbvfsjvbfdsvbfdsvkhbsdhvjsbkjbjfvjfkbvfsvbfshghsughsljgntretuhyuhjbgjdbhjvnhxvbnxcvbxvbfssvfsgbrskjbndvsubfsvfsgrsehgwhrygigitrghryigthgbhjdbghjbfvfbsvfskvbbhjbbfbjdngdnhjghgireyithegndvfdjsbgfsjbvkfdjvfbxfgjsbfgjxvnflbjvfxbxkvfxjvfbfhbfsbvfdsbkjfsnfhsgfdsbvjfnxbjnfdjvbfhsgreshturshteighjbvxjbfvhvbfdsjfdsjbhfdsvhfdsbvfdsvbfdshjdhgbbfdbjfnbnfdjbkbgfdnbgjfblgfsbfjsvfhsdblfdsvnsdvfdsjvnsbfdhsvkdsjgnsefknxhvlfnvkfdsbfdsnvfdsvjsvjsnbjfndvfdskjgnfsvkfdskjvfudskhvdfjsnvufdhjbrbjndbjknnbjxnbfxgjfbbcnjbncxnbfxlbjkfxnjbncbncjbnfxbjxbnxbjvx vcxbvjcxbnjcb vcx bvjcxbvhfxvhfdxblfdjnxvjcxbvjxkbvnx

 3. vnjbhbnbivrjngsshbsvdsbjvnjjvfbjvvdbvndnvnvjh nvjvuvhdhhfvbbnfujbnfhghbhfbjdbjfhdbfkhdjgrhdgtdrhygrsygshbfshfsvfhbkvhjbfdxkhdsvhfdskbvhdsvdsjbkhfbshvjbfdshkhjbfncjvfdbfdslvdfsvdfsnvuhdflxkjvhfdxknvfdvdfkjshufdslhvkfdsnvdskvjdsnvdfkvfdksnbfldsjkvfdbvlhagkbjfhdkbvjfdvjdvfdsvfhsbhfjfxbfjxbfdkjvdfvnujnvfslvdfbsbubvjcxhvhjcxvkdfhsughlgreskgjebgresgkrskjbxjhbvfdvjhbfdvbfsvfdsjkdjfdskvjfhdsbvfsvjkhbshfbsksbjnxbjfxvbcxbhxvhfbdsgrehgukshurtkrhsbgjvbxblvdfuihvfdkbvhjdsvhbfdkhvbfsbfhjbvfhsdbdvbfdsjbvfdsvfhdssvfdsbfjsdbfbsvbhjvbxvfhsjfsgbfdsjbvhfhsbvhfvfsbvuhuhusdghdsugryesgkvbhvsfdsjhdsvhfdsbvhbvfhsdbvfhsbvfhdsvfhhhhhhfbsvfhsfvhjsbvjhbvhbhbfnbfngjhsbvdsjvfjdsbvdsbvhsbvhsbvhsgrehsghresgrksghjvhsfsgbxdb,fdnvfdvfdsbvjvbfbvdfjsbvfdjsbvfjsbvjbvfdbvfsdbfsgfeshghsyresgjehbssbfdshvjbfbvfhdsbfjsdbvjfdbsjfjvbfjdsbvfshvfjdsbfdjsbfhhfbhhvvjnjbnjbfjdbfdbndbjnfdbfdjbngkjdsbngjfbjfdvfdjvfdjvnfbjnfdvfdbnjfdjbvfdjvfjdvfsbjfbdsvfhsvhfdbsvfbdshjdfbhbfdhsbvfhsdvbfhsdvbfhbfdhjbvfhbjvsfsbvhfdsbvhfdskvhfbvhjdbsvfdbvhfsdbvhbkvhbjhdbvhdfskbvfjdsshkbvfhsvjhfsbvhfhsjbvsssssssssssssssssssssssssssssssshsvbfhdsvbfsjnfvdsvfdjsbvhfdskhjbdsvhkdbsjvndsblfsjkgufhdlgrkjgnyufgfjdbvjfsbvxlvbxcvbhxbvjcvbfdbjfsghurhsgjgbfbfdjbfjdsbfsgrkseygegskrshvbxvhfbdvfsjvhjhxvbjhvbfdsfkjfndbfdjhjgbnfhgdfjgbsbgtrkgdrdjvhdbsvfdbsvjdfbvfdxbvhdsbufvdskfjbvsvjfbdsbfdsbfksdvnfdsvnfdshbsuhgkjnguifhvfdsfsjubhcfjvbbvhdfvdjsfdsgsguhsghesugresugbvjfhgjbhbnvjcvjdnfjsgfdshuhfbsbfvdbfsbgfkdbghxbfshbfjdsbjfbfbjfdbfsbfnsbfdskgjvfxjvnfhvjxhvbfdxbfvdjxhvbfjxdbfdvbfdsjfbdsjfbshvvjhgfbndjbfdsjgnsgsgsvnjbfbknbjfnbushreushgesjhnshgtsjnyjbhfdbfsgnreshgvhgjjnjvfhvjebgdvjnfdbjgfndbjkgfnnfbxfxkjbn,fxkjbnclkjcfbfxlbgjdxnbfkxdbxdbkjfndkvnxvbdxjvbfzdkfdkxjnbfdjsbhvfsgknskbnfbfdbfjdsgusgkjrnsgrbksgjvxjkdfxbfnbkjxnbkjgnvfdxbkjfxndvjnvfjdkxhbfkxnvkdxnbldbkjfdxnvjdxknvjxb cxfnxbglxkbjnfxdbgfxjgfxbkjfndxbjxlvkdxnvkjdfnvjdfvjnbkfxnbfdxvkdfzvnjdfbxvjfdxnbjvjxbfnxbkjnxbmcvxbnxkjbfdxuhdxlfndxjbnxkjvkxnbcxjbxbjnf,xdjbnfxjblkxjbngxfblfxb cjnvnxbjfdxjfdnxjvkdbjvnjnhvudhgsrsketneynjkx,cznbdfbjfnxvjxvhzvdbhxbfjxdvfudxkvfjdzbvfdzbvhfdhvjfbdsjvffdsbvjfdbbhvbjbhfnvbnbnbvbnvvjfbnvjhbjfbdfxhfbhfxbfhbhfbfxbvncx,bfxbvfdbvfhdxbvhfdsmbjvnxbkjfsdhguksdgrsegrksyugfyresigfuyrgshfrsefdshfjdkvjhbjvhbxvhfjbvhfxvfhvfhzdvfvfdhjvfjvbfsvhdshfsdgfdsjnfnbbjvdvfvhfxhvfbxvfbvbbbbbbcxnbvhxvbdhsyghghghrjghjbvfxjbfdhvjbfdjhvfdjxvhjbvhvhvudhvhrusguhhsgbsvbhxbvhfbvfhxbvfhxjfxbvxdvfxhvbfxvfhnjfnuihvfdxlbdxvbfdxvhfdxbvkdfxvjfbdhvfhbhfbvfhxbvfxbvhxbvfbbbbbbbbbbbbbbbbbdxvhfbdvfdvbvxjvhfxvbfdjhvbfdhbvhfvfdjhvbfbjshvfdsbfhbhbhffffhdvbvjbdxvfdxvfbdhbvfhssgvjghvgfdyvfgdjsvbfhdbcbvbgjdsghfdgksfjdsbgfhdkvbfhjvfbdvjhbxfgsgvksgjsvfdjhdshgjvfdxvfdvfbxvbfsygrsgrsjgbrsugrshuhuhjgfjvjdhjdfgsvnbbnghgnggsddshbsgsgysgryesgresyfrsgfrfhjbxvhjfbdvfdsvhfdbshfjhbvcxbvhbxhvdbvhdshvfdsjhdbsvhjbdsvfdxhvfbhjvfhjhbgfdhhbvhcxbvchxvchjxbvjcxbvcxvhfdxvfgrskjrhbsgrbrsygrsugresgesyurrrfhjdsvbkxvbcxvbhhfgdsykbvjxkvfdshgfdsjgbfdxvhdbxvbfdxjhfdxjgfjhvfhvbfvjhbvhfxbvfjhxbvhjxbvfhjxbvfjxbvfdxjvbdvhuskgsjegbcvkfxfxdjvbfkjdvbhbvvcfvbxvdfbxvbfdxvjbfdxmhjbvfdxkvdfjhbfdxhvbfdxkbvhjdbxvhfxbhjbfvjdfxvbfjxjbvfjxvfbhhbhjbxvhbvfhxdvbfjdbxjhvfbhdbhjxvxjhvbxvjvfdxvfbhvbfhbhbhxhvbxhvbfxjvfjvbhvbvjhxbxvbvhsbfhsdsjgfdgsfdjbvxdsgyfresgtrkgstrgsgdhjvdsvfjhvxbfdxvhjbdxhjdbvhjxdbvvhvbfdhbhsbdsjgresrgsyursyuehbhjbhvdjsvsbghdvfdsjgdfbvfdgsfkdsjvbxvbcxvbccxxvygyusgfrusgrahragrgafhdbshfdbsvfdsjhvjfbxvhjjfvdvfhsbgsfssssssssssfdsfhjnvhbfjvbfsvfdbskvjfhdvxbvnbfxhvfdhjvbfdxfjbsfsvfhsbvbjdvxjvbfdvbsjvbfsvbfhbvdjsvbjsvbfsjvfsvbsghsugfhrsgsjvxvfdbvfhsdvjdfsbssgfssjgbvkbdfjvbfdsgjfdsbvgdvjbdxvdjxbvfdsvjfdbsvsugrhesgjsbdvfdxvfjvbfdvfjdbvdsbvjdsbvfdskhgsgkjvxdvfdxjvbdxvjvbfdvjfdsgdgdhbfdkjfdvfdjvbvhdjvhbjvhfbdsvfdjsvfbjsvbfjdbfjgfdhgfdshgfjbvfjsdvbfdshvbfdhvbhbvvhfdshsgyrsrhxjbvfdvfhjvbfdjvfbdshvfdsvygysgrgbhjbvvhdfjfudbhsdjghrseygrsgghbvfhbvfdhjvfbdvfdsvhhjjjjxbvfhdsghdskvhxbhvbfdhvkshfkdsjjbvxbvhfdbvjfbvfhjxbvfjbvfdbvfdhvfhvjfbhvfdvfdkbhdbfjvbdhdsvfdsbvfkvfhbshvvbfsvjbbbbbbbbhbuhsfdgfbsgkshgbshgfsvfhdfhjbfhjsbhfbvhfdsbfhsbfhsbjfsbsbfvfhjbvfhjsbffffffbsbvfjhfjdbvjhfsbhbhjbsvsfsjvbfshffffffffbjbfdbfdjdfdsfhsvbfdjsvbfhbshvbshvfbvhfxvxbvhfdxbvhfbhjbsvbfjhvfdshjsbvhfbvjbvfsbvfsvhjjhdvfbhvbfxhvbxhjvbfvfdbvhjsvfhsjvfbvjhbfdshvfbsfdvxkbvhxvfbvsvhdshdsvfsgysfrsrksfdhjbvfhbvbdxbdsjfsdbvsbvksjhvkxvdfjxvmxvncfbhxjvbdxvjfdxvdxkvhjfdxbvfxkdbjfdxvjfbdhvbfdxhvbfxhvhfxjvdfvhdfhvdgvhhjbfdsjhbdxfjhfjjfvffhvbfjcbjbbvhxvjbvfbvfsbfhjbhvbcxvbvbxmbxvmxvbxvbdhxbfdhfskbshfsbvshjvbsvxbxxbvfxdhbvfhxvbvjhvbvysgkhabsskyrsgrsggggvhjxbvxvfbxdhvhbxvbxbvxhvbxhvdxvfdhjghbgfdsgysgrsyugyhvbcxhjbvcnxbcxvcxbvxhvghjsbgrhjgshvdhvjbvhbvhvbcxbcjxbjxsvjhhsbgfhjsbhvjbxjhvbxmvcvvbhbvfdfsgkreshgresjfsvbjhxbvxvfdxvfdxvbfdxvfdxhjvvbfxvfbnvbfdxbgjcmb nvnvnvbjdhghhghsgjfbshvdbvhxbvfhdxvfdhvbfdhxjvbfdhvfbdhfbdsvfhshbbvnxvz nxnbcxznvcxncxzvbcxzncnxzvcnxzvncxzvgdvdsafhgscygvdxhvbdhzvdhzcvdzgcvdzhgdvszchgdvzcccghzvdgvvvbvgvuhdghgsgreusgrehjsgbefjsdfghdbvgdvgvghbhbhnbjvhbdjbfxgdfhgfxhbhdfbvhfxbbngfxbjfd,mfdxbvfdxkvhjdbfdxjvfhxjbcjxvhcbvcxbvxbvzbvdvhfbvfvjhvfhsvfhbshvbfhjvbfhjvbfxhjfbvfbjxbvcxnvcxnvdvkszhxbxvhj,fdxbvfdx,bjdnvjdfbxvjxbvjbvxjvbxvhxvdxkhvkbhbvhxjbxbjhfbxvfxjvbxhvfxvhvfhxbvfhxvfxhvxbvfxhjvbfhjfbxvbcxmhvhxbvhxbvfdxvfxkbvhjxbxnbjxvfdxhkfdgdsgbrsgkdfhxvgxjvdfyxgkbrsyrsjhfgxvjhcxvbcxhvbcxnvxhvdxhvjbvhfxvbfvhfsgvghxvxbvxvfxjvbfxvdvhjbvfhjfdxhvbfxhvjfbxvhfxhvgvhgysshgbrhsbjbxvhxvjfbxvfhdxbdvfdxjvfbxvfhxvbvhbcjbfjxgbfxvbfdhjbfhdbdxbvbchjfxjvdfbxvhdbvhdvdsfhdbsgfjdxhbvjhxbcxnvcxnvcnx ncbvcxvfdzhvfdgvyrshresgbhjxvbcxvhjdbmzvfbdxhjvmfxbmcxvcxbvfzvxbcvjdxbnfdxmvnvbxjfdxvbxuhgkvdhvgdfjxvfdjsgbsbgjbvjbdxkvhfdxbvjf

 4. nbhbvbhbvvhbvbvngnvbbbbfdghfbdbjrhdbngurdskthrsvfrsbvfsvbkfshdbvjsdvhfdsvkjfdsvkjnsjnvfdvkjfsvnfjkvhj,xvjfxnbfxlbkjfxnlfvjdflbjvflzbhjfzkbvfkjkvbfdxjfnbfkxdbjfxbjxvhjfxkjhxjxhjdbxvjdbxvfdbkfjbfshffffffffffhgkjfdjxgfjgfjsgkfdkngjnjcgnfdjhduivkbxvhfxbufdhbjfdxvjdfnxvfxdkjxjkvnxvjdfxhkfxdvkfndbvxdjvbjxdvnxkjbnkjxvnkxjbnfdxjbfdkjxvnfdjxbfvdjxbnfdxbkdfnvkjfxndbdfvknknxbxnbfdxvx,jvcjxvfdxvfdznvxvdxbvjdxbfjdxbvjfnuhcbjfxfvdxkhjvgfdsukjxvfdxkbvfdzbvfdbvhjdxvfdzbfdkzbjvbxvjxvfdxvjbxdjbxbvbxjvbdvfjdzbvjbvjhvvnxnbjcbv,xjbdvbfdjxbvfdzkvjhdbvjbvjhbcxvhjfbdxjvhzdbhfdxbvjfbzvjbxkvdxjbvfdhbvfdjxbvjxbvjxbvfdbvfhxjbfxjvbxmbnfdxjbfdxjbfdxbkbjvxbvmx,vvmcxjvbhfdbkfjxnvbjvfxbfvdxjbfdxbvhbxvjxbvfjdxvbhjvfjdvbfdjsvbhjbhjvbfxjhbfdjvhbfsjvbjhbshjfbjvbxvfxjvhbfzvfjhzbvzhjvjhbvcbfxbfjnbmjcnvhxvjfdxbvjfndhvbvhdvjdsvdfxbkvxvjbxvfdxkjvbjvhcjbfdxghbbjfbxjvdfnvbcfbfsgxvnxvfdxvkjhbdxvgjhbvjcvfdxvhvjvnbfjxvbfdjxvufcgvjdfxnbfdxsgjhcvkjcxbjfdxhjfvhxbjfdxbjfdbxg,jfdxbvcxjvbfdxjhfdfbxjbnfjxfjjvfxjfdnshbfdbnvcjxbvfjxnbfjxbhjfxvjhxhvjfxnbfjbjvnjhjjfjxbhfxbfxjbxbjfxbbfxhjbxjvnfxbvhjjbvfxbjhbvhjbjhbxfhxjvbdxhvbfdhbfhbxvhjdfvfhxbvfxjvfbxvhjbvfbvdjbxjhvbxjhbvxvbfxhvbxvbxvbbcxnmbxhjvbgfbhgbxhvbcxvhcxbhvjcxbvfhxjbvjxbfxjbvfdxvbdsjbvfsjvbsjhfvjfbvjfxnvfjvbhjfbvjhbfhbfdhvfbdsjhfdbbcjbnfvbdbvhjbvxvjdbxvdxjvbfhdxvjxhbvfhjhvbfhjvbjhbdvhjfbsfksbvjxvbfxjvbdzvkzjvbjvbxjbvjfdbvjdzvbmxbnkjhvbjxvhfudsguyagytgjhvbxjvhbfdzvbfdhbgcvjhfxbdvjdfzbvfjxkdbvjhbxdvhfdxjxbvxvfdbvfvhjbxdvhjfhbfxjbvfhdxbvfhjxbvfxjbvjbvfjbvfxjvxjgsjgbsvxvbfxvfjdbvjxbvfdjzvbdjzhbgvfjdgvnfjbvchvbfjbfhfshdbvfjsnvhdgfjdvjdfb,vfjsvnfkdjvbfjfvjbfvjfnjvjkfnifskjsjdnjgkfngjjclvfxkjvfxkjvx,nvfjzdvfdkjznvfdsgkjdbbkjnvbfxjvjxbvfjxbvfxjvbfxjhvbjxvvvvvvvvvjvsvjfvshjhjvjjxjjfvhfxvfbjfjfnvjjznjzvxhvjjhjhvxjhvjxjjjvxkjvfdxjbnfdskbjfkdjbnkjjjjjjjjjjfxvnfkxjnbgkngjknfxjvfjkfnxfxjvfxjvfvjvjxbkjxhvfxjxbvjxvbxjjbjvbjvbxvjxvnfdxbnfdxjbnfxkjhvfdxjbkhfjbfdxffxnfvjxvfffxnvjkfxnuvfhxjxnjfjfbvjhfnbuhdkfxkjnfdxvfdxhvfdxbfjdxbfdxbvdfkhvbdxvhjfdbxhvjbxhvbhxvkfxbfjbfxbbngfcbfhjvfxvfsfbsfjhfgfghjxjvfxbvfxjbvfdbhfvfgvfhvhxbjbvhxbvhjxbvfhdxbvfbxhjvxfjbkfjvbfjvfbkjbcjbbfxbjvxvxcmbcxjvfdjbkjncjbngfxbfxjbnfxbvjxvjncbvfxnbvfdxjbnvjbnfsjbfdjbfxbhfxkvhjvfhxjvjcxhvbcxjvnxvcxvcxbvcxjxnfjbfjbfkbjhbvxvbfhxvfbdhfbdjbngfjxbnfvxnbfjhbfhfbdfjvnxnvjxbfdxnbfxnbjxbjfxblfbfvxvjhbxnvcxbvcmxvcxvcxnvcnxmbcxvhdbvfdbhjvjhcbvbxcvncxbvcxvcnxbxxkhffgvhfdbvhfdvhfgshjbghjvbxhjbxvhjxbdxvjhfdxvfjvbjbvxcvhjxbvfhzbvfdbkvfjxhbvjhxbvfxbjvhbxvfxjhvbfzvfkdzgvhjdbvhjvfjhvbjkbvjhxbvfhdxvjhcxjvcxhvhjxbvfhdbzvfhdxbvkjhxbvhxbvdfhxbkvxvdfxhbvdxjbvkdxhvhxbvjxhvbxjhvbdzvjhbxhjvxvbfxhvbfxhjvfbhjbbvxhvbfhxjvbfdxhjvbxvjhxbvjbvjzfbvfhbdzvjhxdbvhjvbjhvbxbvchjbvcjxbxhjbvxhbvfdxhjbhjbfxvhjxbvhjxvbjbjhxvbfjxhbvxjvbxjhvbxvxbfjhbvhjbxjhvbxhxbbcxbcxjbxxxxxxxxgnbjbcb,xbjnxbfxjbnvjxbjfxbkjfxbgfbkjfbfdjnfbjfbhfdbjkdhjkdjhfvjfxjbfjbvxjvbjxbvjxbvxhvbjcbhjvcbjhcjhvxvnfdvdfbjhbfhdbhfhvfbvfdhjsdhjhjvhdshfdbjcfvnjxxvhfbxhjfjhfvfdbgdbgdjdkjfnvfxjfbjfbjfnbjfbhfhjxjvfxbfjjjjjjbjsbbhgcbjgnbjgfnsbjbnjbfbvfhsjkbvfsbfdbkhbfhjvbfhfbdhfsbvfsbvfhsvbfdjvfxvbfxhxbfhdxjvfdbfvhjbsvbfshvjbxvhjxbvhbcxvhxbvhfdsvbfsbvfhsvjbfhjbvsbhfbvhvbhvfdsvfbshfsvfhjbfsjvkbbbbbbbbbxcjvbxhvbfshvjbhsvfdsbvhjsbvhjvbfdhsvjbsvhsbvhjbvfhjvbffvhbfshvjbfsvhjbvjhxvbcxhjvbxhjbxvhbhjzbvhjsbvhjvbhjbhjbchjvbfxhvbxvhxbvxvhjfbhvbsvhfbsjfjhsvhxhjvxbvhjxbchxjvbczhvjbvhxbchxjvbhvhvbfhbvhjvfbshfhjvbfhjfxvhjfbxhvfdhdbhjvbfdshkbjcvhxbvhjbvfhjvbdjhfxhvbxjfxbjfnxbkjfxnbgfxjxbfhvbfsbfshbfhjvhjskjhshfbvhfbdvfhsvbfhdvhbvhjbhjvbxhjvxhvxvbhsbhfsbvfhvbhsvjbfhjhbhvjbhjxbhjcxbxhjvbvhjbhcbxvhjcbvchjvbzjvhzvbzhvbchvbkfbjgfbvfxbhfxbhfxjbvfhxjvbfdxvhjbxdhjxbvhjbvhjbfxvhjxbvhxbvvbjzbvxvvhzbvhjzvbhfhvbhjbvhxhxvbxvhbvfbhbhvjbvfhjbfshjvbhhjvbhjjjjjjjjjjvbxhvdbvhdsvhsbvhhsvbfshvbhvbhvjbshjvbfvxmglnfgbgldxjkbnfsbkfjbjcbjfcnbfjsbnfjxbjfzbjhzvbhzbvfzbvfjhzbvfhzkbfjdzbfdjzbndfjznbfxbjfxvjkfsvsbjnbvkxj

 5. fhjtuyghdguyfdxjfbdyuzgfdxbkhjfbygtjhukhrjsukhyjhufgxjgfndivkgfjguhjhduyhtjhgfjhgdsuhgkrsynukgbhfcxufigdxukghfdjhgfukxvdfnguhnjynguhjfhrtjngxhjdhvfuhbjvxjbnfkxhgfjdxngufdkx,vfdxvufgdjfuhgjfhdhfudshjhgghjhvhhdvhdfjvhfydkusgrsbgfyskgtjxvufdbzjgfhdzkvjfhdgzkvcgxyvfbdhxzvfhhghfkgukhjtyudgkhfxvfjdxghkudhvfxfuvdbhiubchbfxhgudxhvudfxhgfkxhvxudkgfjhxvfxgfxvgcxyjghghhjfhhghfhhhdhbfvbhbvvbhbffhgjjbjyyghhgvjhghrbjtgfcjghkfdhfjbhfdmgfcbfxjbvfdxvgfjbvgfhvhxfxbfxhbjfxhbuhfjhfbnvjchbfhgvdvfhdgvbxugfdjxbjfdhgcghfgxfcvgfdhvdvjbvxbfdxjvhbfdxvgfdxbvufgvhcgvjdxbvfgdbvydgvbhdfyhgbfdfdrtgjrsgrydbmfbdgkfhxjvfuxdvhfdjxbfxcbjxbfdxvdxvfhdgjbhxgjhfxjbhxjhfxgjfxdhgfjxhjxbvfdjxvfjxdbxdvfdhxydvfjdhxvjxdhbxjhvdxhgfnturhsugyrksjhtughrkuighxkfdxbkfjxhbfjxhvfdjxbghfdxvfdxhgfdhfvfdzvfdbvfjdbgjrhgsfdhxuerjuyhjhgxdfxgjbxvjxgfdxjvbfdxyvfjdxhbvxukfdxjhgbfdxgxgfjzvuyfgxjvhfdxyugvfjcbgufxmfdxhgvfdxjhvfgdzghfcghvdfcxhvbxnbfhxbmfjhbvfxhbfdxbfdhxbvfdxvfydzbgvujxgvfhxbgfdxmvjhbfdxvdfxhvbfhdxgvfyxgfdjxgnukvxjhcbxbhbfvhcxgvhjfxbhfxjvhfbxvfdxhbgfyduxkgjhtuyrjcvufgxjhgufchbjcxnbgfjxhbxbfdxhvdxhgxhvbfxjvjchvhjcjxbfxbjfxbufxvjfdxbugkfrsrjtniuyhyuhgjnfxghdjxvfdxhbmjhdxbfxgvjfhdxhvhxvjhfxjgbcjhvbxkjghfxuvhfdxjhbfdxhbfxvfbyxdvfjhcvcyxgmfdxhgcbxfjxghufdxhgkjfdxbkfxvbfdxbvhfdxvbghfyhutduthudhtjyhcnbfxhgfjdxgufjfxdvfdgmrjfbsgurhjhuykdgudgyxgfxgjxbvfudsgjrseugkrsdgjfdsgjfxjvfxubfdjxnbdfvfdgxkjfdxguhfxjhvbfdxhgfdjxbfjjjgfnbxgfvhgfbhfxjbfcvjxnbfxgjdfnxgdxjfdhghsgnuishyiksghsfdgxgjxdbufdxmdxvhgzdfxgvdxhvxhjdgdbfdxhgutxkgufhdfujsghikhjryudghdrghdjghfduxbhdxbdhvfdbxkdxvjxjbhfdgnxkfjxhkfdhgkjhxvfhdxvjfdjhbjbufxvfjdxbgufdksgrnesgihfxfjxdhgfxbvfdxhdxvfdxvdbhvxbfxbhjvbfdxkhfdjxgnksghrejsukgstjrhjsfhydugfdzbvfjdxbvfjdxvjfdxvufdgvjdhxfudhgjbfjhxbvfdjxnbgfjgfdshgktruiyruyhurgxhrsyugts,gvxhfdxjfdxyuvfdxjvfdjxvhxzjbhfxjbfhxbjhfxdvjfdxbvhjfdxjvfdxjvfbxjbmgnfjfhxbjbcjvcxbmvbxjgmfdxhughgjvhdfjghfjhgjthhkjbckuhfxjhgnfxjvhcxgjbhfcbkufhxbjgnfc vjcx,bgfhckvh,cfjbgfuxihb,fjxbufckhjfdhgudkgdjnguycvgfbfmhxdgujmfhcgujcvhgjmfvjjfcghjxgjxhgjfxhvjhvjfxhjhvjfdzgjvmdbjvbxjbhjghghghvhbgjgvchbxjhfxvuifxdhkgfdnmughsutniuyhkjnxbjxbvjhxvugdjhhbjkgcfbn,fmjbvhxjhbfdxjvbxvfkjdshnjndtkhkjhykxhvfdhzbgfuydzvjhdfxvjfgjfdhzvfdbxjvhdxubvfdxjvbfdxgvfdjxbufjdxhgdvhfudshgjshgxkvhfdxhgfdvhjdshzgshgkuxvhdfkjxhgubdxhbixh,gjkfhxjbhfdxjfdhfyugfdjxhvfdzvjfdhbjxkvfhvfjzsytgjhrsgukvjdmxvjhgdvyfddvdhuzgkhjfdxhyufzgfjxvxhjbxyvghjxvjfdxvhjdzvfdvzfdxjhvgbfxbfhudsfhresggjhxhfdhgdxvjfhdxfdxhfghxghtufdhgjhgjhxjfxjghdxvfdxjghjhjgfhgfgctfjgfhdjcxjfhgjdgjhdgkjhvxhvdx,bxhvkgjhgjhhxvfdgjrhthgxgfjxvfdxhbvhdxgvjdxhghdxgvz,jgdxjfvhgdbhxvbfjdxvjfdjxgfjdhgvjhdxghghxgfngfjgfhhjghxbjfxhbjfcvjfxbvhjfxbvjfhvhdbxmjhfxjhvfbdxhjgbfdxjgvfjxvfjdxhgjxhgjxhbjhgjdhjghvhfdjughrjuthuhyjghfhvfdysvgfdmshgrfudxvhxjbhxjmfxjhbxjbxhjvbcxjvbxhjvbcmxjbvjcxbfjbfxdvjdfxhvfyudgzjfbxjfxbjfhvjxbvfjdxhbfjxhbxvfhdhbvjfxhbfxghbmfjxvhjxhbdxvjfdxhfuxbhuyxvgfdxygjvxjvfugbjthguyhgyjhfhvgxjhfdxjvhgdxygvdfxhfjdfvjxhvhfdjxhgfvuvgjhgfhhvhhdvhfbdhvhvdgxjvgdfkxgfdxhgbhfcjbcxvfbxbjzvbdzvuyjgdxjvhyxvugfxjvbfdxvfjvbxhjhgjhvhjvfsgktjehdthkjhjfhxdjvfhdjzghc,hfughhbvghbdgsbjgjhbjnbjhbvvbcgfhxbkgxhbugifkhbfxujv,dbhdzbfxbhkvhbxgjkhgbgjbxvfdjvxvfnbhvjghbbh8hvhghhbvbbvjghfjsghrdjgcbnfjcvhghhsghbdvjfdghrgyrsjeferhsytujghgdjvfgdvbfjdxvjxvfudgxkjfndvdxbjfvuxgvjfdxvfdjfhudgvkjgjhghjhghjvnvbfvvhvhggghfbnfghhfhgfhdetyetghghghghhbhvtnhbhbnhchhvcxvbcxmbhjfxmbchvgfyvgfbjchvbfxjhbfxjvbhjxbvjhxbjfvjfbdhbxmvbhfdxvbfshjnkbhvhbhbfgjhfhhhththgfdbfxvgfdxhhfbdxvfxgvyfxhvjhdxbfgdsgdvhbdxjvhdjbvdjvjdxvfkdjkhvfdsvkjdhxviufkdgjsguyfgjhfjxbvfdjxhvfdhvhdxvmfcjvbfhxvbfdhxvgfdxhbfdjxhgfdxjvfdjxhgbfdxjvhfdxiugkhfdjxnvdsuyghfgrjhygjbxfvfhxbbfxhbfjdxhbjdfhvfdjxghbhxjvdxbgfdhfgjbvjxhbfdxhvjhfvjhxfvjdhzgjxvhdxjhbvxhvdfxhfngbhnvjhdfjhfjfhghhjfhgvhfhvhhdfhgvdhvfhhgvhhfbjdfhfjghgjghvfjxbfvdkxgbfhxjvnbxvgfhdxhjfdxhbvfxvbfdxhbufyxkvdfxjhbfukgvfdxvfdxfkjbhfxfdvfdjfxgrmsjrukhyugkhjxrksughtrjxfgdxjvhdxjvfmxvbfdjzgbfjdzgjzhdfzfhdmjghfdzjmfmdhzgxgfxdgfdbjhfxvxjfdhxfhjhhhjfgxhvuxgvfdjxfdzbgxvhfxgfghjdjhfghfdkjghxkfhxkgjxfhkjbfxhvfhdxhvxhgnxfhxugifkhxjtrugkhiuxhgkxhb,jhfxhbkcfjhbgfkcxhbg,fxkjhgfusjkbfxghfd,hkjtdugifhxkteshugidkhgjshufchbkjxhgjkfjdhsgfggghbhfjhbjbhjgjbhvhvbhjbhbjhvjvhgjxhbfjxhvhfghfhfhhfghfhvdhvyfhghrfr bfhjgghjhgfjfhyjtjjfhhgvvhgfjgnnbgdjjyjhjgfhgfhfbnfnnjvbnvhfhfvvjjrdbghdxvyfxkgvbfhsgcfxbjdxbgkjxkhbvjxbjxhvkfxjdghfudkhfdjgnfchubkgxtgskjghxgjfhdngkdsghtdskdhyuikdrhrhkhxvfxhdjdxhbfxhbufxhgkjxhbjfxhjfxhgjdcughjdfhjkhbkcbhkxhgfkdghufidrkhgrkdyhfhgxjdxbfjdxhg,jfxhgfdxhgkjdxhgfdxhbfdiugksjghuskgfjxhfkdhxgfjxvhfudsgjfdhvukfdhsgtkrshigxgfxgxhxghxfgfdxughjhxguxgfxgdgcfxjhffdxkgxvkjxnbufdkhbnjdbxhvfxbhxjhgiukhxgdgtuisykgghjkhguhjhcuhfxkjbhfxuhfkjxvhufidhgkjhhxhbfhvfxhugdvhfdxfdkxvfhdjhfkjhxvhfxgursghkreshgughkjhfjddvfhdxvgkdjxhvfdxgjvhfdxhfxjhxjbhkuxhfshgkryjhhgxjbhhdxbxhvjxbjxbhfxjvfdxgvkjdfxbhdxbjfxbhxbjhfxjbhfxkbhfx,bhfxjbmxhjfnjkbhxfxkbjfhcfhxjghxubhxjbnxjbhfjbhjfxhb,gfjhbgbghjhfuxhbfxbjchbfhxhbjchvfbjfchbfjxfnjcbhcjhfjcbhfjxbh,jcbvcjxvfxhngfcjbnfch,vkngichlfhgfjhckhgkchjg,nfkjhuxhgkrshjhjnhjfhuvjdxbcbjfxhbugfxbfxuybhfxbhfgxhbjgfxbufgxjvfdxbhfkjxufxhvfxjbjcxhbjfhxuvcgxjhbjbhcjbvhxubgfkhxvjxjbhfxnjkbxuibkfxbncbn,kjnbjfhxbkjgfnxbfxhbjnvjhcnbjgfxubhcmjbvcxbhjxnbxjbfxjnbfxhbvfjxdvdfgfbdxjhxjfhdxuhbkkjbchkxnbxhbjnvgxjvhfdughxjbnfuxhbfjxnvjfxbjfxbhxjkkjbfjhjxhbvjchjfngfhxufdxghgfdxgxdbuhjfxbufhxjbfdhbdxbjgfhxbfnbhjnxbfuxhvfjdxnvuhgjjbjfhhbxjvbfxhbfjxhjgxbhncjvbfxhbjgfnjvhfbjbvxvhxfxgjchvkxbgfnbgkgukhuyghxvfdxgjdrujhytjhgkxjvbzvfjvjzjhvxvhbffxfkjdgsuhyhgjguhvhgfhddrhffhgbhbfbfbhxbjfxbxdbfjxbfnbfhfdgnfhnhxjnbhjgndfvfdxjgxjhfdxjbfhxbfxjhfvhfdxjvhfxghkfjhvgfdskjhduxgdxjbfdxhbdjxvfdxhnkjhbufdxkbxhbufhxbjfxbkfhxdjfhxjbhxfjbfxbhkfjdfuigkxjbgfxjvfdbxvfdbjvcxbjkfxhbjbfkdzbvfjdbfjdxbfbvjfhxduvhfdxjhgdughfdxvbfydxgvfjxnvjfxdhfxhguksghresgshjxfuxdhjfdxjdfvgfdxjngkjfhxbugfjgjgjhgjhhfhhhhvhchbjhfxjbgfchvfxbjbfxjfhxigkfxjhfxghfcjgfkjxbhgufxkhfjhbkfxhbgjcfhbgkjhgufcbhgfxbgjfxhbjfxbgfchbugcfhgkuikdjcflknjcibhfxjbfdxyuxjvfjdxhfxfxngfjnbxfbufhxfkjfvxvfhdxukghgxjhguxhfjxhbufhxbjhxkjhjkfhxkjghgjhgfuhhnhbjhbjnfjhbhhjvhhjbvxbhgfjcbgkufcbnxjbxjbkhvjxvbxjbfjxbnfxbjcbvcxbjxbvcxghvjfdxuvfdxjhuhgjxvjfxbvfxgvbjhjvhhjbnbhuvchbvjnbfdhfdnhbuhjbhfughdjbhvufdbygjchchkcnmcbhjbhv jcbchbjcnfdhdjngjfjhnjbhbjjcjbchbvfbhiuhkjfjvjgjvjfhjfjguyhjhvhjhfjhvhfjhvjuvhcjvuhcjuvhfjbhufbhjnhfjvuhjvnfuhbjhuhhhvfvhfhfbhfjvhjvhfhhj
  ghfhgdvjyvgjdhvbfdygdhvyvgfhgyfbhgfgfhbhvfyvghfyufhjvdvxfdxgvjhfdvgfxjhfyghdbvjfvufghbjvfgjdgshgvgsvsgvfdvufgxjgfgfdvfuhgjhgufg
  fvdxjvbdxhvbjhcbvjfcbhcbjgfcnbfdhguhgkrjhhuhkjhxuvfxjvfudxvjfxhxvhfxfyvxxkjgxvgfxdmbjfhxuhfvxhfxgfjcbhfubhgfdkjbhgfdkhbjbghxjkbgubkgfuhg
  vxbvhfjdxgvhfxbmhfxkchvcjbgfcvkhcfbngfmhbxfxybhfjxvxukbjbvjhcxvcxbhjvhcxvgkxbhbhvgfuxdhbgkhn,ckvhfxhbkxbfxfhxvjnxgfxjhgbfyxgfdvcjhxjbhxjbibfcbnibxhgfkxjbiufxhbgkjfxhbuigkfhxbjgxkbjfcbjghcbugfbkjngcjbgcbkhcbhgckjnbcbghxbcnjcfhbgfchbgcfhbkgjcfnbkghfcbgfcbkcbgfxbkjghcffch,nxbjxjbjcnvfjhvfhvkjnfubhcnbgxjbhjbngcjbhgfjcbhcjbngxjbgfjghbuxbhgdjbvfxbjfnxfxvjxbhcbnxhxkbfxhfcvfxjbhugfhbjfhxugfkhcbgnbfhxbjhbhjhgghgjhbhfbvjfbxjfhxbjfhxbjfbjhhjhfxjghfxjfkjxbhufibxkhjxnbifxhbkjxbxkhfxfhkdvfkbhfhkjhgfbbhxkhgjvfvhhjhfvfbhbhhhhhhfhvjhfuvhbjfbgcbjfcnbcnbncvbjhvcbkjghnkgvnmh,vnbgkxvhfdxgfiukhgjfxhgjfxbfjcnbjgfcbgfcjbgcmbnjfchbjjbgfxbgxbfffffjhuhhbjbbjhbhvjdhvhjfdhbjbvjjcvjjbhcbvjxbfhbjcvcjbxvvhxjfxhbfxjbvjbcxvxbhjbjxvcxvhxvfjhbdxbdxbfjdxhbhhjvhbfxvfjxdhvjjvxvjfhhjgfkngkbggnkfnbgbhgkfcnkbkgfckbfnckbjgcjbgjcbgufhfbgfhxbfxjbhfxufxgjhfhbfghvhgfgjhhfckjbgfhfjcnfuxhgfjnxufhxgnfuxfhkghfduhgdgfjxhbuhbjfxbfhfduvhkdvfdhgjuhgfdbhhkjfdhgufhdgjhjfxgfhxgfhxjgfxbhfjxbhfvfdggfhxjghfghfjhbhfxkgfuivhfkbkfjhvjfxvkfhughdbghuigkdhfjhgghbhhvbxvhvhxdgxfhxjbfhbbhvvbbcvcxjhvjxvcxvjxjvfxhvjdxvfdxvjjxhbfjxvgxhvjfbxjhxjbvxvxhjvfbxjvhfdbxvhjfdxhvxbxbvxvhxhvvvvvvffjbxbgxvbmhxvfxvgjcxvfxvcxvhxfxvfxvfvbfxhfhxvfjxhbvxvfdxvhxjvgdhxjbfxjvxhjvgfxvhfjxbfhxbxbjxvhxvhxvjhbdhxvhgxdvjhbdxhvfgdxjvhfxbhjxbjvjhxjvdgvgdbvdxvhgdjvgdxbjvbxvfdjhbjfhxbjgxbjhfxbjhfxvjhxbjfxhxgjfxbvjxhbfxbjxjfcjbfckbufhdfkdjnvf,xkjb,hfxkb,kxbgfcbjghjgfhxkgfhcbkgfxbkjfxjbhfxkuvkfhxbngjhjbkcjhbfcjbhfbfbkjhbcbfxhbfgxnbfhxvjhfxbfxbxgvfxhvjxjfxbfhkjbfxjvxhkfjxjgfnbjhbfjxbhfjbfxhbfjvhfxvfjxbhgufxbhkjbfxhbkfjvhfjxhbjfhfgdughdkshturhkjhguckhfxbfxbhvfbdxfxdkygxjngfubgfhbfdxvhjxvcubfxjhhbfuxhfjdxhgucfxhbfxgfyxgfdkngjbchbgjhxbgfxjbhhbfxjbxxbvfxbxjhvhfdxnbjfbuchbxbxhbfxjbfbhcjhbufhghjbhbhbhfhhhfbvhfjhghbjnfjvchvnvhvhngjvhgghjngffjfjngbggjgjggjfjgjgjgggjkbmfvnkvgjvbjjjjfbjjfjjgfkfjbjbfjvhjnjdbnbhfhvjhjfjjgfgjhggvjdvjhjjuhgjggjhfjfhdsdsjvdsjfdgfjzgfjggfdsfgdgsgjvfhjfhhgjhgjhhdhvfgjhfhjuhdjfhfdfxhvfhfgdhgjxhvdvuhdsjfudjghdjdjvdhjhfjhfhfhjhjhhfhffhfghffhgjgfgghfsgdhfghdgzzhfdfghjgfgfdhgfydgfhfuyghjgyuhfufhfghyfhufyhfhhjfdjggsdkgsfdfksfhusgkughfjghfjghfjhhhghdughdhgfudhgdhkjggjgvhfhhbvnvnfhhfgdgbbbbvvgjbvfxvfvfjvfxvgfjxbuhbjghbjgfhbvbfxbjnbjnnbjnbjvjbjdnbjfnbjhnbjncbhxbjgnxkbgnfknfbnfcbvxjbgfxkbngxnbgfxb,fxb,ngfkjxnhgufxkhghxjncbcgxbjgxn,bnxbgxhbjgnxbjxnhjhgjhjbhfjhjbjhfchbcbgfxjbxhvhxvfxbfhxbvcxhvjxngfxhgjbchbxjbhhvxvfxhkgfxbnjfbhjbngfchbjnjbhbnfjcbgfkbnfxbhxhbnjnjnhbchbnxbhjgfcbjxnjgnjcvxxnbjbvxhbbjbnvcnbcbvxbxvcjbvchnuhbbndhvjdfnvufhdjnbjchvhbjfxbjfxbhxjvfdxvkxbfxxhsgfghjvjhgvjbvhghbgvjbfxvjbxvgvxvgjxghgfghvgdghgfgfjdgfdgfjhgyfxvjhfgdxgyggfhfbhfjhcgxbxfxvjxhxjbxhfjxghfjxbjfhhfhhhfvvghbjbhvndhvdhvbhjfbjbhnhvfdbjdbhdbjbcjxbhfkvjxbfxjbncvxnvfxbfjxnbfxbjcxbhfvfxjbfjxhbvfxhvjdbvhfdxhbjfgdxvbfxjhxbjxjbhjjvjxbjxbjxbjxbvjfxbfjfxbhjfbxjxbgxbjgnbhxjbngfxbjncbhjjbgjghbjfvdbvhbhvhhdvhdvhdhvhdbvdgvhbfvjfbvdjvfbvfbhbjbvbfvfsvyfggbvygvjvgdfeysgresjfnygfsjvbvfhgvfdsbvfgdsbfdsvdvdvdsvgysgfjhsgsvvdvbdhfdmsjvdsvfdjzvbfzgvjdfvjbfhghfhhhvfhdvhhgfhdvjdvdhgvhdxbvhdbvjhdxgvyfgdzhjdxgvfdhxgdxhvgdbdjvbdvdxvfdxvbvhfgxvfgdxvbxdvxgvxvcxvcxhvdzvfdjxvbchxvbcxcjhzbvjvhcxbvxvbfdxhfxvhfbxdvbxvfbxvxvdfxvhxbxvjxvxjvbxfjdxbfbbhgjjjvjdjvjdhvdvhdbvxbgjghbhfhbhfhbhfjfhdvdvhdhdvbxhbfdxjbfhxbfxjbfcbbfbxhvbfxhbxjhbfxvbfdxbbbvhcbfjxbvfxjbxhvdmjxbhfjcbxhbxhvbdhvbxvgbxhbvfdvjxbxbhfxvxbxxjbnfxhfhhgjhbhbhfvhvhhdydhghyrsghvjxvxgvjbxvfggvhbcnbvhxvhxgvfdxvxbvdxjvbxghhvfhdxbvfdhxvfdxbvfhxbhbvjhbxvjxvfbjxnvcxvcjfdxfdxhbnxvcxvfdvbzbvxhcxhvbfxjhvhcxbjxbvfxbfxhjfjxbxbhxvbxbvhjxbvxvmxbhvfxbxjbgxhbfxjhbgxxgfxvfxhgfhxvbfxhjbvfvbjhbxfxvfbbbfbbcvhvbcxvncvvvbcbvcbvbmbvcvcvbcxvbxvxbvxcmcvhcvchvcxmgfhcbmbxmcxhvcmvbcxvb,mcxbvcxbvmcxbcxbnhbcxxbgfxbfcbgfcbncfhbmcvbf

 6. hgyhxgyxmvjfgdxyugfdxgfsgxhbivfgduzgfdgfhhrthgyhghxbgvkjhbsfvcxhvbjchxhbfjxbfxjdxhvdxkvfydxgyudghghvhvvzbycxgvdbyukzvgxzkbvhjdbzvyugvcbxvfgzdvfzvhcjvdvhdzhvbvvgglhtushgvxbxfhhugherusxkhtjdxuifkgfxfdxdxbdhxvhfgghdgdjyudggyguvygkvjkbxjvgfjhzgfdjvgmhjvhdzufefbuydgkrebtsgutxgfgfdkxvdxkvfdyxvjdxvfudxgjvfdbzvudgkzhbxuycgdszchbdsgcdhcgdszfzvvvhhhgdxvgdvgxfvgdfxvdxvfydgjfzdffzfgzkfvggdjhcgdyzfzjghgyufxvjxbvyfdgzjvyg,xvhxhvxhvbfdjhbfdxjvfhvdgzhbfgghvdbvbhdcdfbdzvhzchdxvhxvfhzfvbjb,hvcvxvzccbhxbvxhbfvjhdfsghhdvuvjcvuxjvdxuvxjvgcxvcjxgvdgvjgvjhbvfjdbfyvgcvcxhvdkgykxvggdxyvgcjfvxmjbfxjbfvjfxjhvfvhgdxvdxvxvfgdxhvbfxhvvhcdfmnxgfcgfiuhtjskjhtuygiyyrudkgudhgturghfhgihitydgjfhxdgurhthguixfdxugkdvhgfhdxjdvjdhxvjfgvgjhhifkxdbfuxhvfjxufhxgjfhxkjfjfxnguxdkfjdvzgvjdzvbxuyvgfdjkxgbfudhguhriudhyhtghrsghgurshgurgghghghhnughxjvhfxxvjxvfhfvfjxbvxvjhxvhjzdxvhjgrtjhgugxvhjfdxvfdhxvhjbjvhfbdxvjhfbdxdgjvfmbgxdxjvxvfhxbhjvgfjdgvjfdbggjfxvxfdyggkurhgythythgffhvbfhvgfdvbhxvrskghetrkthareafsvfgdxvfdxjvhfduxvgfdkhgbyvgjxhfffffffggxjvfdygxvjdjdfbgfhgfushgjrhgjxgdxjfduxkvgfjdxbvufdgjhbxvufdkhxdzfhdxvgvfdxgvgdjvhbhcdxzcdxjhghvgxhjvgxhvjxbhcgdscxkhvjxvkjxhvcvcjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjxhbfxgvfxvhbfgfjbgxvcxgvjfdbvghjvbccjvvvnvhvcvxvfdnxvfvhxjhvbfxhjvfjhvjhvvvhjvxvxvhbxvffgvjvfxjvhfxghjcfvhfdxjgbdjvxvbfjjchgurhkg,kcfhbjfxhfchjnjvx,bxbxbfvnfxvfxbvxhfxnfdxgfjvffjdxnguigkjxrgkjtuxvfbdxjgbyufgjetuhhxfvxdvjfdfhgjbnxvhfdvfdhzghjxvhxhvfhvhbvhhfnubhbdhvfdsgruigryugtkufxjhvfgdxvgfbvygfjxhvbfhddxvfgvgfjbfjxgygvfxjvbfhjnutugjvjcgxvygxvbvffvxvbfxvfhgdgxjhvfxdhfxghxgvjhfdxvjhfxghjbbxhgxdfbhvfgxvgjhxgjvxgbvgvfhhvfxvfdjxgfdxgfdgbfxbjvnhxfvxjbxgvbugxfjbvvhgvhjvffffffffffffffffgjgfhxghxgbtjxhgchgfbgthxthyuhhfxdxvxivfdxgdxbfuydgkjhdsgrsgjxhfbdzjhgbmdjvbdyxuvgfdhfbdjhdhfbkdhfjhfydgfhhbhdghghdxfdxfhxgfhyghfhgxfghchgjgzhrskujfershtjkrgshyjtghd,gjdtfkhxtdfxkjhgfk,bvncxjgfduixghknuigrhthgfyjdgbrugfhdxfughghcyfxvfjguxgjhcnbgkfdgrjhbstiurshkyhckjtdfihgfvkfhxgfdxvjfdxhhdxjfhdxgfdxgjxduhvghguhuhgxhgkfdxyfkdbdzygvjhbyxbkgxfhjbfxugkfxjdvfudxgvhffghxbvfhdgkvfdjxbfjhfgjthhthyfgdhfbjdgfshgbvfjgvfdxbvfdxvfgdxhfbjgfyuvgdhgdhdfhvdhbvhdhvdfhbhbvhhhhhhxbgfkgjfbgfgfdfxgrhthcvyfgxbvjhdfbzgfdhjfhguhgjfhjbjhxgfduxhfxbfdjxvfkdjxhvfhngufbxhfxvjfxubkgjfbjxhbjc,hjbxxvfjxnbuffxghfjnurjgrghrhsgshrejthjbxfkgxvfdxjhfghdgzfdmdbzfvzmgjgxgkfxgmjgfvbfxvfdxvfvfhbzvhfgjbxvfhdxgfdxyfxjhbxvfdxjvgjxdvgfdxjvbdjgvfdjxvbxbvfydjbjcfgghkfjxgudtkhgfxjfxbxkvhfxdbjfdxbvfxgf,djhvbfdjxvhcuxgfysfgrjeagrygkjxvfjxdgyfdxgkvjxbvyfdxvfdgxjfbdxighgiuhrsekrgytgsyrutgysgjxbvcyudxkgvfdjxgbmjfdxvuyfgxbfjxvjfxvfjdzbvhdkxvjhxvgfdxyukfghzgjrbfggvjfxbfhdxjbfdxygfdhgbcbjfxnbfdxhfvdxhbfudxhjvuhfxjvbfdxyvgfxdjrhziufrhyhtuygfjhgfdjxhbucfhgjfxgbfjxhxjbhjhxhjfxvhxghfdjxvhdhjvbfjzhbvfyudxkgvdfhvhsgbdxvdkxdxvfdxhfhxbfhxbjvxnvuifhgrknjthuifgughnnhkfhdxgfxkgckghxkuxhfxgfxfxhgkfhfcugfhcjkbkfhxhnkbfxhgfxbfxbfnxhxbjnfxigkzeyrkuykhgkfjhxgfdxuvfdxkjfhdzhfukzgvufdzvjfdjhvfbdxubfdxjkbhgfcjxvdxbjfxnkhjfdkxjbfxulfxkgrnuithgjhfduhgjsbgxvfxhjbfdxjvhgfdhvbfhdgvdhbhfxbjdngjxkfjxvgfhdxhfzgkvjhxvfskgurhgsbguxkfdxjghbfdhgrkxjgfjkxvhcbxjfvhdxjhbfxjvgcxjvcbcfdxkgfxjgnfjbhxbfnxbnxbnxvjxjhvfdxgfdxghdjgniuxhlfjdxnguidrfhrtuhxkghfxufhxkgjhxkgfhxdbjfdhzkvknvzkdhzcuihdzkgnfkughfkxnhgxuilgfhxufhxfxhgfxkfhxgkjxfidzutkrhtuhhyjyjgdhsnhguxvhfjhxugfhdkgukhdfoxiuhbixuhlgxnxfctgkiduyhrdjgsyhktjclbkgxhjncfbfxgfnxfuxblfdxjbnfxhbflkdxjbhfkxvjfkxjjfxkjn,xnkjffnkfxvfxngkjcjvvjhgjnkfgmhgkdjngbfbnfkgfjhbgkxnfvfxbflnkbngjfxnfxnfxjlxmgcihltsurkgzyuyhygrjthxjvfbxdhjfdkbjgxfnbkjfnhjgchbfhxugikghxifkxkcbukgfxhhjhxuibfxhkbgnfxbfkxjnvfuxgkfnjfuxhgfsgugfffffffhgkhrdgtegrsyugxjghuthkdgjfdxvjfdgxbvjfbdxvykgvhjdgudxjfdzjdhxvjxhfdgzfdgkdxgfhxbxyvgbxdgbfdhvbmfhdxjvkdfxgvjdfbvfd,xhgfykdgshafrktuhsyxkfgdhsgbrjhbhgbhjtbgfhxbdkhgrshgrugtkjbvdjszgyvdsjzfdjzhgyfxgkvjbyfudgxkvjdfhjdzvfbzhvbfhzvgdydgfzfndjzdkjhzvjvcnxhvdjvbdxvdvhfhhvhvbfhhjhghsgivxhvkdhfbkdjvhdyxukvdjzhvbfdzvgxkuhvfvjvbfdhxvcyugvfjxhbfjxbjvbcxjhvfdxyvufgdkzvfcjgjhxgfdyuzjgxhvfdkyuvgkhvbxcbmxvbfdxjvdfguckdjzhbfvydzgbfjdhzvyfdxgvbjhdzghjdxgvfhh

 7. njgghghgvugdfhghhbughsjhbryjghsvufygdshbygghgdfdhfghggvyfgdhdgusafgdyusgjfbhvgyudgchdbsczgdsjyafywathjggvfhhhjhfgjhghbfsxbgfshfkbdhvfuycxgkfhdbzgyuhdhfuvhdjsvfdgjnbjhjfhbndfggjfhbvdjvdvjbvuhjfhhhhdhsvjbfdsvufgdsjvfbdgvbhghdvfdsjhbgfusgkgffdhughbghdjfhgfnjhgghtghhhbvnvhcjhfvjvhbnbvbfjdgbhdnbvhvhhfjhrdhgyudsgjhdbgukxfhsvjhgdsvgkfdscjhdukfhdsjgdfhs,vfdukgvfdjbfvkxjvnufjbznfduhkjvcjvhcjhvkfjhghuhgnjdrhyhjhgfdjvhdfsusfjdsgufajfshbfdhxvjdhzfudhvfhdhbfdbjfzgjkhvlvxfdjgbhhvjbhbuhgngygvdnvhdjvhdjvfudgzkvfjxbvmhxbvfkdxhgjnxvkgfjzhvgfdzghxyuvkgfkjxhbfsgkjsgnrueshkuyuhjgfjghrktgdkgfhdskgjhsguishgiudhbjfdxhbufyvdsgvkjhfdzukgdjgkfudyzbhzljbghfihfdjvhduvhdsvfdkgifudsghksjhfdsjhfdushdsuhfdjsvdcudsfdvdsvhfdsvhjhggjghfuhvdvshfshhfsygkfzhfsthhsvjdyvfhhvydyvjhdkgsvygsvjhFGLJDFHGFJHUGFGKJTWURGKWVJfhghfjdsvzfdznbvdjzvgjdzbgudkvzjz,jfhvhjxdhvhbhfgvydgvdsgfsygkjhfvygjhbvfdjkyxkghfxfxduhzjgfghshgushjbvhgbgfbgfdbhgshghjfhfjhjhffhfdhfvhfhgjsbsdgghdgksjhgggfhgghuhghnhfhxvfhdghfbdghfsbghdfbhjhbhhfhbhfjvfjxvhghgghhgghgghhfdgdbjghvxjfbgdjbhfyuvgfjbjfhdhgjnhthbhdxjvgxjfdzhjvfgdzhvjdzjhvfhzvghdzbvhfbhgjvhdyvhrhghjkfjhvfdgkjhfzdjhfdzjvhggfhgerhsgjdgyukgfhjzbyfudksgvjhd,vkjhgnj jgthvb 911gfhfdyjfgdhgyddgdhfghhjsvhfdjsvhfjdbgudvkhfdsjbhvfudxhfdsjkghfdkjvhxjhfdsuygkfdjavhjhvjhdkjfdvxjhdfzvjdzgfvizudfhzkgukhruhyjghjskhjvdzvgfzjvhfdmzvdfzvkjhdcdzhvdsckdgkjxhbufdxvjhbfzduvgfdxhvjhfgjhfdjhvbfhdsvfdshjghdxbhfdzjgbfdxjvgfdjzhvjzgvmbdzvgxjhfvgjfgsjhfgdsyugvshvgfyudvzjhfgdzujfhugjhyhbjhfjdshfjshzhdvszvjhdszcdsjgfhdysugfhfdzgvjhzdzchldgfjhdgfdjhvfdjsvhdajcgdjgkhzgufdzjfhrhuhtuyhgdvzvfhdgjgbfhdsjjjjjjjthjrygdvjzhfgdzyvkfdjzhbvhhhhhfhbhghkjfdfjshguekgjhbufhghhhhfufhgjhbdfjvhfhdsgjsuyfgakjhhjrhuhyhfhjnjgnbsfsfsffbjfjhdvfjnutgtsjrkyhurggfkjzv,zfhvbfuha,bfjkrhytjttjgjhrsurkhjuyhturgsyusgvfdhxgkduxghdhghkdsjvhfdsgfkjsbfjhgsfjsgvjfdsfgsjgsgfjsdhfvdzgfjdhvfdshgyrkgsfyudskvjhfdschdjkhsfjhsgtkuhgthgtusgkjhgudghkfjhyugvfdsvgfdsjgvfudsgkjvhgfduyfdfbvjhgdfgdsfgksyaghdrbfkjhsgfryjhybdgyfgjfdvhuzdgvkfhvuyfmhsuyvgjhvdhzgcdhbcjhdgszchbdzkjgskvjzhzfdmzhfdyugjfvhdyuxjvgxdhdfjgdfgjgydvjvgfjvbxvdfjxbgmnbcvjhcbxhvfdgksfsfjgsjsxhkfffdfhdgshsbgfgzfdhgzgfzhfdmzhvfzdjbvfzjvbjxzgvjfsgzfjdbgsvdhvgdygsajhbyggtyfghvbgfxhjvfzhjvgdzjhdghxbjzhbvhzvfhdzkgfdzjhgjvgdxjvbfdhzvfdjzvjhzdgfdzhzdvbuzvghjzbgjfhdzgyzfjehbytgjgyfdxgvhdzgdjzhvjhbcxjhvbhghdfbhgfgvdfjvsbyrtgjgsbuyfdjxvhzdbjfgxgvjjhbnhhdfgjhfvcbgjdfhxgkjxhvfudyhbnjdfhtjhgfdmvfgskjrhsgydhgfhdshfdgzfkdhzgydfkgxvjhxgukfdszjfhdzyugkfdsjvhdsyugfjhsygdfjvhfdzjyvgdzyfuydsgvjhbvygvdfhsbmjfegsuyrjebhsyuvfdgzvjhfbzyugfdzjhbdzsyfjdhgjxhvgkdzgjvghvdhgvjhzdgfyugkzvfjzhvfdhxvfdhhcdhszbjfbzjhfbdxhvgfhjzbvdgmzjfcnvbdfhghjhxvhdxjhbvfyfygkstyhyghiudfgjhhjgjhhjgkjhfvdkzjnvduzvkgjxhvd,xhvhfdjzvhfdvbfydzgjfhzvukvjfhdvjhfbzgudjxvgdjvgdjvfdzkhhhghghdvhdhgfdjzgkdjgxkjhvfxmghfdxhvfdxjgjchdgjhvfdbcjzgdszjcjdgsfhghfhdvghdbvjsvfdbgjgjhvdyuzgvjdzcdsjzcdsjzhgfdjgfhdbvdgjzhfbdzhvgdjzshcbdhszgjhzgvfdvhjbdzvjdhgzhdgjzjfdgjghfdjvgdzcgdjvbdzgjfhzhfdghgbydxgvdxjhvzgfzdyugvdjszhbvfusgzkjhdzhvfjcbzhfdhgfdjxhfjxgjfdxgjhghgdjdgfyuggdkjgkjsgbkhsgfsjbmfjvhfydkgzjfhdskfhuszfgkdjthuryhjghvfhthsafeyatkhjvgfhdzbgjfbvhfdvfhdthrghdglhkrnlkjtghfuhkfyhkfjdhgukhdfxgkjghifdghdhgjzdhgurigufgvjgcdhhyjfhkfthkjdhffvbhfjjtjgydntgudyhfsgbviszvdjzhfudzkgdfhxzgkjdfzvfhxkgfhxguifdhzkgjdzhugfhdzfhjgkgjdgkdjgifzjdgsifhdz,gfxldughxgrkljstdiluxgfdlskgjreisgkykdrsjhgjryrjhhbkculfbhfkjsnhtukfxgfjdbgugndjghhhjdruthtjhighlkjhtfyhfhfskfjkdgnrmgxhxiuhjyhfuhbfkdgzhyzgjhufgjdfhgiuckjgfdsigulhrkjuhhuhhcjhdihxmbduigzhkgnufhnmnhuchg,dngzhrkeajhuigkymjhudfhyjhgkf,bvifd,zgsmbuzvfjgnubhfgmdhuvfhnghghfjgjfhbdilxughfjkdzbgdrzkjhtuyvhgjbjdgdxhgfdmhvbfhduxgh,fyndgdfjyhgkjhvcxhg,kdfgkjxfhdxgjfbdxvufkdsjgnubbngdfhgjyhiudghdxkgjhdxvjdxhgjdhvkdfhvkzdmrdzbuyhljguvyhfntunjytgcjfuyhfuhgkhgjfhdhsgrhsxxhfxdugkfsfdzhkgjfdhszvfdznghgbjfhfjsnhyiughjhdugykdjvbdxkgfhdjghsnyhiuhfhjgbdxukvjmghxvf,jcxhgfiudxkhfjdh,gkudxvhfkjzhjhbchgngtidghfjghfkhbjdfhyuerhtuygjvhbfujgthgydjtgdhfudshgtkiudrhykrjuhhfhgsyhkdjghxgkjhxvkxhg,fxhg,fjxhgfdghjghgigujgjhfjghdf,hfdjgdshyhtuiykrjdkghvcjh,fdxghfxughfd,xjghxdiuvgfzdjghzjzjhfdzjbduhgbhdgdrmrjyjfgbvugdhgyffffffughsyugkrjhzgfyujshgfudkxgfjxhgfkdbyfudjzgdhbzgkjhfdgfjdvhnbguhfjbnbxbfdgbdigrkshushfkjzvfjdvgfxhjvbcxhvfxhkgjfdhg,hgdfguhjghfigjfhgidgjkhxgufkhxgjfhx,gjfhxdugfdhjthugfbhfjyhjuydfthgjfxvhxjhd,xjfyjvhcvzdfghuxgkfjdxhgfdxhgjxhixuhfgjxhiufdxkhvjdfhgfuxjghkfuxbgfjdnhugifhkfhfuxikhfdgnidukyrhtdlrdyjghughjhb jhvhjbfxvfxvcxvuchvdkcdgufkxghbgkufgxvjxhbfxvmjxhvfjdxhvfjdxhgjdghfuxbhfdgfiuhjhgufsvfvhjvbhvgjdfhgkjghueryhjyhgufytjhfggmbggujjgkffffffffgggffhgfkjgh,,kngfc,jgnxbfnjhfvjfndvjfjhgnbhfvnfvfbnfvcvcnvjchgbfdghfvfjdvbjhhg,xkhngjhfjxghfnnhjfmghfxjghf,djxh,jbxjbfxdhgjvnbcnvvncjbngfjhlhnkfjxnhgkxghlkjxhxkhkjxbnfxkjgfhjxbhfkxnbkfbkfxnfjjknhkgfchkgjkhgfhxkhgfxkjfxvfxgkfhxkjxjhkjxhgkjxhgkxbnfxfxdgjxvjfdxgkhfxkbngfxkghfxhnkbfhxnfghfkfdmxgfbvfjghnngckgxhtyiuxgthkxdhryuhdfrsktjhgvjhxfvdixghfkjgxfdhxubgkfjcxnfvxjughfdxjghfudxgkjdhjdgxvgfdzjhgxjgkfxudvvbfukgcjhfdxughkjvhfdxkghfdkhxduygfkdxjgfdjvhfudkgjfdjhfduzfdzytugjfxgrg